Xin bấm vào đây để xem phần tiếng Việt

Summer 2010 VANGO Network Capacity Building Workshop

Seeds of change: In the interest of the child

Hạt giống mới: Vì quyền lợi của trẻ em

Monday-Tuesday, 12-13 July 2010 * 8:00am-5:00pm

Trường Hướng Nghiệp

153 Xô Viết Nghệ Tĩnh Street, Ward 21, Bình Thạnh District, HCMCity

Seeds of Change: In the Best Interest of the Child is the theme for a series of on- demand workshops on social work, building self-esteem and child development, targeted to educators, counselors, and other childcare providers, with the goal of providing practical skills for successful living. The workshops are conducted by member organizations of the VA NGO Network for their local partners, staff and volunteers.

Read More


Dear members & friends,

Blum…Blum…Blum…The Beats of OneHeart.

This is my pleasure to welcome you to our 2nd OneHeart newsletter.

Our OneHeart will serve as the artery that links member organizations together into a larger body where everyone can share the best practices, tips in pursuing our common goal as well as to share and lighten the many frustrations and burdens encountered on our journey.

Read More


From the Desk of the Board Chair

Dear Members and Friends,

As we move forward to the new year 2010, 2009 had shown us that we can support each other and our communities by remembering our core mission: to provide information, resources, and enlightenment to our members at large. There have been a multitude of challenges; but through it all VA-NGO Network has continued to grow and thrive.

Successful Capacity Building Workshops in 2009 trained 468 educators and volunteers from 12 VA-NGOs and 22 agencies in 8 provinces, and one Regional Meeting in Orange county focused on Human Trafficking last September.

Read More