Xin bấm vào đây để xem phần tiếng Việt

Summer 2010 VANGO Network Capacity Building Workshop

Seeds of change: In the interest of the child

Hạt giống mới: Vì quyền lợi của trẻ em

Monday-Tuesday, 12-13 July 2010 * 8:00am-5:00pm

Trường Hướng Nghiệp

153 Xô Viết Nghệ Tĩnh Street, Ward 21, Bình Thạnh District, HCMCity

Seeds of Change: In the Best Interest of the Child is the theme for a series of on- demand workshops on social work, building self-esteem and child development, targeted to educators, counselors, and other childcare providers, with the goal of providing practical skills for successful living. The workshops are conducted by member organizations of the VA NGO Network for their local partners, staff and volunteers.

Read More


Dear members & friends,

Blum…Blum…Blum…The Beats of OneHeart.

This is my pleasure to welcome you to our 2nd OneHeart newsletter.

Our OneHeart will serve as the artery that links member organizations together into a larger body where everyone can share the best practices, tips in pursuing our common goal as well as to share and lighten the many frustrations and burdens encountered on our journey.

Read More