Music Bridge Under 25 Concert – Traditional Music – June 30, 2014

Music Bridge-Under 25 aims to motivate and teach young traditional music artists the art of music composition to contribute to the enrichment of the Vietnamese traditional music archive.

Music Bridge-Under 25 là một dự án giáo dục nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho các nghệ sĩ nhạc dân tộc trẻ được học hỏi và sáng tác các tác phẩm mới để đóng góp phát triển kho tàng nhạc dân tộc Việt Nam.

SGN Flyer - English

SGN Flyer - Vietnamese